اخبار دارالترجمه رسمی عربی آدونیس

مارس 27, 2019
http://adonistranslation.com

ترجمه رسمی روزنامه رسمی تغییرات و تصمیمات به عربی

هزینه ترجمه رسمی روزنامه رسمی تغییرات و تصمیمات به عربی بر طبق نرخنامه ترجمه رسمی سال 97 صادره از اداره کل اسناد و امور مترجمان رسمی قوه قضاییه، هزینه ترجمه […]
مارس 27, 2019
http://adonistranslation.com

ترجمه رسمی فیش حقوقی به عربی

شرایط ترجمه رسمی فیش حقوقی به عربی الف) فیش‌های حقوقی ادارات دولتی با مهر و امضای کارگزینی یا ارائه حکم ریالی قابل ترجمه و تأیید است. ب) فیش‌های […]
مارس 27, 2019
http://adonistranslation.com

ترجمه رسمی قرارداد استخدامی به عربی

هزینه ترجمه رسمی قرارداد استخدامی به عربی بر طبق نرخنامه ترجمه رسمی سال 97 صادره از اداره کل اسناد و امور مترجمان رسمی قوه قضاییه، هزینه ترجمه رسمی قرارداد استخدامی به […]
مارس 27, 2019
http://adonistranslation.com

ترجمه رسمی کارت شناسایی کارگاه به عربی

هزینه ترجمه رسمی کارت شناسایی کارگاه به عربی بر طبق نرخنامه ترجمه رسمی سال 97 صادره از اداره کل اسناد و امور مترجمان رسمی قوه قضاییه، هزینه ترجمه رسمی کارت شناسایی […]