اخبار دارالترجمه رسمی عربی آدونیس

مارس 19, 2019
دارالترجمه رسمی آدونیس

ترجمه رسمی جواز تأسیس به عربی

هزینه ترجمه رسمی جواز تأسیس به عربی بر طبق نرخنامه ترجمه رسمی سال 97 صادره از اداره کل اسناد و امور مترجمان رسمی قوه قضاییه، هزینه […]
مارس 19, 2019
دارالترجمه رسمی آدونیس

ترجمه رسمی سند وسائط نقلیه سبک و سنگین به عربی

شرایط ترجمه رسمی سند وسائط نقلیه سبک و سنگین به عربی الف) اسناد مالکیت وسایل نقلیه موتوری ممهور به مهر مرکز راهنمایی و رانندگی نیروی انتظامی باشد قابل […]
مارس 19, 2019
دارالترجمه رسمی آدونیس

ترجمه رسمی قیم نامه به عربی

هزینه ترجمه رسمی قیم نامه به عربی بر طبق نرخنامه ترجمه رسمی سال 97 صادره از اداره کل اسناد و امور مترجمان رسمی قوه قضاییه، هزینه ترجمه […]
مارس 19, 2019
ترجمه رسمی گواهی اشتغال به کار به عربی

ترجمه رسمی گواهی اشتغال به کار با شرح وظایف به عربی

هزینه ترجمه رسمی گواهی اشتغال به کار با شرح وظایف به عربی بر طبق نرخنامه ترجمه رسمی سال 97 صادره از اداره کل اسناد و امور مترجمان […]