اخبار دارالترجمه رسمی عربی آدونیس

مارس 18, 2019
http://adonistranslation.com

ترجمه رسمی سند مالکیت به عربی

شرایط ترجمه رسمی سند مالکیت به عربی الف) ترجمه اصل سند مالکیت و آخرین نقل و انتقال، رهن، فک و بازداشت که ممهور به مهر اداره […]
مارس 18, 2019
http://adonistranslation.com

ترجمه رسمی احکام دادگاه ها (اوراق قضایی) به عربی

شرایط ترجمه رسمی احکام دادگاه ها (اوراق قضایی) الف) اصل آرا و تصمیمات مراجع قضایی از قبیل  دادخواست، اظهارنامه، صورت‌جلسات، احضاریه و اخطاریه با تأیید صحت و […]
مارس 14, 2019
دارالترجمه رسمی عربی آدونیس

ترجمه رسمی قرارداد به عربی

شرایط ترجمه رسمی قرارداد به عربی برای ترجمه رسمی قرارداد به عربی و تایید آن، باید آن قرارداد، ممهور به مهر و امضاء اتاق بازرگانی باشد. هزینه ترجمه رسمی قرارداد […]
مارس 14, 2019
دارالترجمه رسمی آدونیس

ترجمه رسمی اساسنامه به عربی

شرایط ترجمه رسمی اساسنامه به عربی برای ترجمه رسمی اساسنامه به عربی و تایید آن، باید تمامی صفحات آن اساسنامه، ممهور به مهر اداره ثبت شرکت ها باشد. […]