اخبار دارالترجمه رسمی عربی آدونیس

مارس 24, 2019
http://adonistranslation.com

ترجمه رسمی رضایتنامه به عربی

هزینه ترجمه رسمی رضایتنامه به عربی بر طبق نرخنامه ترجمه رسمی سال 97 صادره از اداره کل اسناد و امور مترجمان رسمی قوه قضاییه، هزینه ترجمه رسمی رضایتنامه به عربی 90000 تومان […]
مارس 24, 2019
http://adonistranslation.com

ترجمه رسمی تعهدنامه به عربی

شرایط ترجمه رسمی تعهدنامه به عربی تعهدنامه‌های تنظیمی در دفاتر اسناد رسمی با مهر و امضاء سر دفتر اسناد رسمی با ارائه مستندات آن قابل ترجمه و تأیید […]
مارس 24, 2019
http://adonistranslation.com

ترجمه رسمی بارنامه به عربی

دستورالعمل ترجمه رسمی بارنامه به عربی الف) بارنامه‌های گمرکی و اسناد مربوط به واردات و صادرات یا رونوشت مصدق اسناد مزبور با مهر و امضای گمرک و یا […]
مارس 24, 2019
http://adonistranslation.com

ترجمه رسمی برگ آزمایش پزشکی به عربی

هزینه ترجمه رسمی برگ آزمایش پزشکی به عربی بر طبق نرخنامه رسمی سال 97 صادره از اداره کل اسناد و امور مترجمان رسمی قوه قضاییه، هزینه ترجمه رسمی برگ آزمایش پزشکی (بزرگ) […]