اخبار دارالترجمه رسمی عربی آدونیس

آوریل 16, 2019
ترجمه رسمی گواهی عدم خسارت به عربی

ترجمه رسمی گواهی عدم خسارت خودرو به عربی

هزینه ترجمه رسمی گواهی عدم خسارت خودرو به عربی بر طبق نرخنامه ترجمه رسمی سال 97 صادره از اداره کل اسناد و امور مترجمان رسمی قوه قضاییه، هزینه ترجمه […]
آوریل 16, 2019

ترجمه رسمی حکم بازنشستگی به عربی

هزینه ترجمه رسمی حکم بازنشستگی به عربی بر طبق نرخنامه ترجمه رسمی سال 97 صادره از اداره کل اسناد و امور مترجمان رسمی قوه قضاییه، هزینه ترجمه رسمی حکم […]
آوریل 3, 2019

ترجمه رسمی حکم افزایش حقوق به عربی

هزینه ترجمه رسمی حکم افزایش حقوق به عربی بر طبق نرخنامه ترجمه رسمی سال 97 صادره از اداره کل اسناد و امور مترجمان رسمی قوه قضاییه، هزینه ترجمه رسمی حکم […]
آوریل 3, 2019

ترجمه رسمی آگهی تأسیس به عربی

هزینه ترجمه رسمی آگهی تأسیس به عربی بر طبق نرخنامه ترجمه رسمی سال 97 صادره از اداره کل اسناد و امور مترجمان رسمی قوه قضاییه، هزینه ترجمه رسمی آگهی تأسیس […]