اخبار دارالترجمه رسمی عربی آدونیس

مارس 27, 2019
دارالترجمه رسمی آدونیس

ترجمه رسمی صلح نامه محضری به عربی

هزینه ترجمه رسمی صلح نامه محضری به عربی بر طبق نرخنامه ترجمه رسمی سال 97 صادره از اداره کل اسناد و امور مترجمان رسمی قوه قضاییه، هزینه ترجمه رسمی صلح نامه […]
مارس 27, 2019
دارالترجمه رسمی عربی آدونیس

ترجمه رسمی بنچاق به عربی

هزینه ترجمه رسمی بنچاق به عربی بر طبق نرخنامه ترجمه رسمی سال 97 صادره از اداره کل اسناد و امور مترجمان رسمی قوه قضاییه، هزینه ترجمه رسمی بنچاق به عربی 72000 تومان […]
مارس 27, 2019
http://adonistranslation.com

ترجمه رسمی قرارداد بیمه به عربی

هزینه ترجمه رسمی قرارداد بیمه به عربی بر طبق نرخنامه ترجمه رسمی سال 97 صادره از اداره کل اسناد و امور مترجمان رسمی قوه قضاییه، هزینه ترجمه رسمی قرارداد بیمه به […]
مارس 27, 2019
http://adonistranslation.com

ترجمه رسمی بیمه شخص ثالث به عربی

هزینه ترجمه رسمی بیمه شخص ثالث به عربی بر طبق نرخنامه ترجمه رسمی سال 97 صادره از اداره کل اسناد و امور مترجمان رسمی قوه قضاییه، هزینه ترجمه رسمی بیمه شخص […]