اخبار دارالترجمه رسمی عربی آدونیس

مارس 24, 2019
http://adonistranslation.com

ترجمه رسمی برگ سبز گمرکی به عربی

هزینه ترجمه رسمی برگ سبز گمرکی به عربی بر طبق نرخنامه رسمی سال 97 صادره از اداره کل اسناد و امور مترجمان رسمی قوه قضاییه، هزینه ترجمه رسمی برگ سبز گمرکی به […]
مارس 24, 2019
http://adonistranslation.com

ترجمه رسمی برگ نظریه کارشناسی ملک به عربی

هزینه ترجمه رسمی برگ نظریه کارشناسی ملک به عربی بر طبق نرخنامه رسمی سال 97 صادره از اداره کل اسناد و امور مترجمان رسمی قوه قضاییه، هزینه ترجمه رسمی برگ نظریه کارشناسی […]
مارس 24, 2019
http://adonistranslation.com

ترجمه رسمی پروانه بهره برداری به عربی

هزینه ترجمه رسمی پروانه بهره برداری به عربی بر طبق نرخنامه رسمی سال 97 صادره از اداره کل اسناد و امور مترجمان رسمی قوه قضاییه، هزینه ترجمه رسمی پروانه بهره برداری به […]
مارس 19, 2019
دارالترجمه رسمی آدونیس

مترجم رسمی دادگستری (زبان عربی – تهران) – دکتر عباس نوروزپور

مترجم رسمی دادگستری یا مترجم رسمی قوه قضائیه به مترجمی اطلاق می شود که از سوی اداره مترجمان رسمی قوه قضائیه واجد شرایط ترجمه رسمی اسناد […]