اخبار دارالترجمه رسمی عربی آدونیس

مارس 27, 2019
http://adonistranslation.com

ترجمه رسمی اظهارنامه مالیاتی به عربی

هزینه ترجمه رسمی اظهارنامه مالیاتی به عربی بر طبق نرخنامه ترجمه رسمی سال 97 صادره از اداره کل اسناد و امور مترجمان رسمی قوه قضاییه، هزینه ترجمه رسمی اظهارنامه مالیاتی […]
مارس 27, 2019
http://adonistranslation.com

ترجمه رسمی ترازنامه شرکت ها به عربی

شرایط ترجمه رسمی ترازنامه شرکت ها به عربی الف- گواهی‌های مالیاتی با مهر و امضاء ممیز مالیاتی قابل ترجمه و تأیید است. ب- ترازنامه شرکت‌های دولتی با تأیید […]
مارس 27, 2019
http://adonistranslation.com

ترجمه رسمی حکم قهرمانی به عربی

هزینه ترجمه رسمی حکم قهرمانی به عربی بر طبق نرخنامه ترجمه رسمی سال 97 صادره از اداره کل اسناد و امور مترجمان رسمی قوه قضاییه، هزینه ترجمه رسمی حکم قهرمانی (بزرگ) […]
مارس 27, 2019
http://adonistranslation.com

ترجمه رسمی لوح سپاس به عربی

هزینه ترجمه رسمی لوح سپاس به عربی بر طبق نرخنامه ترجمه رسمی سال 97 صادره از اداره کل اسناد و امور مترجمان رسمی قوه قضاییه، هزینه ترجمه رسمی لوح سپاس (بزرگ) […]