اخبار دارالترجمه رسمی عربی آدونیس

مارس 24, 2019
http://adonistranslation.com

ترجمه رسمی موافقت اصولی به عربی

هزینه ترجمه رسمی موافقت اصولی به عربی بر طبق نرخنامه ترجمه رسمی سال 97 صادره از اداره کل اسناد و امور مترجمان رسمی قوه قضاییه، هزینه ترجمه رسمی موافقت اصولی […]
مارس 24, 2019
http://adonistranslation.com

ترجمه رسمی دفترچه وکالت به عربی

هزینه ترجمه رسمی دفترچه وکالت به عربی بر طبق نرخنامه ترجمه رسمی سال 97 صادره از اداره کل اسناد و امور مترجمان رسمی قوه قضاییه، هزینه ترجمه رسمی دفترچه وکالت به […]
مارس 24, 2019
http://adonistranslation.com

ترجمه رسمی اقرارنامه به عربی

شرایط ترجمه رسمی اقرارنامه به عربی اقرارنامه‌هایی که وفق ماده 1259 تا 1274 قانون مدنی در دفاتر اسناد رسمی تنظیم شده باشد، با ارائه مستندات مرتبط با آن […]
مارس 24, 2019
http://adonistranslation.com

ترجمه رسمی استشهادیه به عربی

شرایط ترجمه رسمی استشهادیه به عربی استشهادیه تنظیم شده در دفاتر اسناد رسمی با رعایت شرایط قانونی قابل ترجمه و تأیید است. الف) استشهادیه‌ها همانند رد صلاحیت اخلاقی، تجرد […]