اخبار دارالترجمه رسمی عربی آدونیس

مارس 27, 2019
http://adonistranslation.com

ترجمه رسمی پرینت حساب بانکی به عربی

هزینه ترجمه رسمی پرینت حساب بانکی به عربی بر طبق نرخنامه ترجمه رسمی سال 97 صادره از اداره کل اسناد و امور مترجمان رسمی قوه قضاییه، هزینه ترجمه رسمی پرینت حساب […]
مارس 27, 2019
http://adonistranslation.com

ترجمه رسمی حکم کارگزینی به عربی

هزینه ترجمه رسمی حکم کارگزینی به عربی بر طبق نرخنامه ترجمه رسمی سال 97 صادره از اداره کل اسناد و امور مترجمان رسمی قوه قضاییه، هزینه ترجمه رسمی حکم کارگزینی به […]
مارس 27, 2019
http://adonistranslation.com

ترجمه رسمی حکم اعضای هیئت علمی

هزینه ترجمه رسمی حکم اعضای هیئت علمی به عربی بر طبق نرخنامه ترجمه رسمی سال 97 صادره از اداره کل اسناد و امور مترجمان رسمی قوه قضاییه، هزینه ترجمه رسمی حکم […]
مارس 27, 2019
http://adonistranslation.com

ترجمه رسمی دفترچه بازرگانی به عربی

شرایط ترجمه رسمی دفترچه بازرگانی به عربی اصل دفترچه بازرگانی و رونوشت برابر با اصل آن و همچنین اصل کارت قابل ترجمه و تأیید است. هزینه ترجمه رسمی دفترچه بازرگانی […]