اخبار دارالترجمه رسمی عربی آدونیس

مارس 19, 2019
دارالترجمه رسمی آدونیس

ترجمه رسمی مالیات بر ارث به عربی

هزینه ترجمه رسمی مالیات بر ارث به عربی بر طبق نرخنامه ترجمه رسمی سال 97 صادره از اداره کل اسناد و امور مترجمان رسمی قوه قضاییه، هزینه ترجمه […]
مارس 19, 2019
دارالترجمه رسمی آدونیس

ترجمه رسمی اظهارنامه، تقاضای ثبت شرکت، شرکتنامه به عربی

هزینه ترجمه رسمی اظهارنامه، تقاضای ثبت شرکت، شرکتنامه به عربی بر طبق نرخنامه ترجمه رسمی سال 97 صادره از اداره کل اسناد و امور مترجمان رسمی قوه […]
مارس 19, 2019
http://adonistranslation.com

ترجمه رسمی سند ازدواج به عربی

شرایط ترجمه رسمی سند ازدواج (عقدنامه) به عربی الف) اصل سند ازدواج و یا اصل رونوشت آن که توسط دفترخانه اسناد رسمی صادر کننده آن تصدیق شده […]
مارس 18, 2019
http://adonistranslation.com

ترجمه رسمی سند طلاق به عربی

شرایط ترجمه رسمی سند طلاق به عربی الف) اصل سند طلاق و یا اصل رونوشت آن که توسط دفترخانه اسناد رسمی صادر کننده آن تصدیق شده باشد […]