اخبار دارالترجمه رسمی عربی آدونیس

مارس 27, 2019
http://adonistranslation.com

ترجمه رسمی تقدیرنامه به عربی

شرایط ترجمه رسمی تقدیرنامه به عربی اصل تقدیرنامه قابل ترجمه و تأیید است، در صورت قید مدرک تحصیلی تأیید آن منوط به ارائه اصل مدرک مورد استناد است. […]
مارس 27, 2019
http://adonistranslation.com

ترجمه رسمی پروانه پایان کار ساختمان به عربی

هزینه ترجمه رسمی پروانه پایان کار ساختمان به عربی بر طبق نرخنامه ترجمه رسمی سال 97 صادره از اداره کل اسناد و امور مترجمان رسمی قوه قضاییه، هزینه ترجمه رسمی پروانه پایان […]
مارس 27, 2019
http://adonistranslation.com

ترجمه رسمی پروانه دفترچه ای یا شناسنامه ساختمان به عربی

هزینه ترجمه رسمی پروانه دفترچه ای یا شناسنامه ساختمان به عربی بر طبق نرخنامه ترجمه رسمی سال 97 صادره از اداره کل اسناد و امور مترجمان رسمی قوه قضاییه، هزینه […]
مارس 27, 2019
http://adonistranslation.com

ترجمه رسمی پروانه مهندسی به عربی

هزینه ترجمه رسمی پروانه مهندسی به عربی بر طبق نرخنامه ترجمه رسمی سال 97 صادره از اداره کل اسناد و امور مترجمان رسمی قوه قضاییه، هزینه ترجمه رسمی پروانه مهندسی به عربی […]