ترجمه رسمی کارت واکسیناسیون به عربی

ترجمه رسمی گواهی اشتغال به کار به عربی
ترجمه رسمی گواهی اشتغال به کار بدون شرح وظایف به عربی
آوریل 20, 2019
http://adonistranslation.com
ترجمه رسمی کارنامه توصیفی ابتدائی به عربی
آگوست 27, 2019
ترجمه رسمی کارت واکسیناسیون به عربی

هزینه ترجمه رسمی ترجمه رسمی کارت واکسیناسیون به عربی

بر طبق نرخنامه ترجمه رسمی سال 97 صادره از اداره کل اسناد و امور مترجمان رسمی قوه قضاییه، هزینه ترجمه رسمی کارت واکسیناسیون (بیش از سه نوع واکسن) به عربی 55000 تومان و ترجمه رسمی کارت واکسیناسیون (تا سه نوع واکسن) به عربی 36000 تومان است. همچنین بابت هزینه پلمپ، مبلغ 7500 تومان و بابت کپی برابر اصل کردن هر صفحه، مبلغ 1000 تومان دریافت می گردد.

برای ترجمه رسمی کارت واکسیناسیون به عربی با دارالترجمه رسمی عربی آدونیس تماس بگیرید.