ترجمه رسمی فیش مستمری به عربی

http://adonistranslation.com
ترجمه رسمی کارت مباشرت به عربی
سپتامبر 9, 2019
http://adonistranslation.com
ترجمه رسمی سرفصل دروس به عربی
سپتامبر 9, 2019
http://adonistranslation.com

ترجمه رسمی فیش مستمری به عربی

هزینه ترجمه رسمی فیش مستمری به عربی

بر طبق نرخنامه ترجمه رسمی صادره از اداره کل اسناد و امور مترجمان رسمی قوه قضاییه، هزینه ترجمه رسمی فیش مستمری کوچک به عربی 36000 تومان و هزینه ترجمه رسمی فیش مستمری بزرگ به عربی 55000 تومان است. همچنین بابت هزینه پلمپ، مبلغ 15000 تومان و بابت کپی برابر اصل کردن هر صفحه، مبلغ 1000 تومان دریافت می گردد.

برای ترجمه رسمی فیش مستمری به عربی با دارالترجمه رسمی عربی آدونیس تماس بگیرید.