ترجمه رسمی ریز مکالمات تلفن به عربی

http://adonistranslation.com
ترجمه رسمی سرفصل دروس به عربی
سپتامبر 9, 2019
http://adonistranslation.com/
ترجمه رسمی جواز کسب به عربی
نوامبر 3, 2019
http://adonistranslation.com

ترجمه رسمی ریز مکالمات تلفن به عربی

هزینه ترجمه رسمی ریز مکالمات تلفن به عربی

بر طبق نرخنامه ترجمه رسمی صادره از اداره کل اسناد و امور مترجمان رسمی قوه قضاییه، هزینه ترجمه رسمی ریز مکالمات تلفن به عربی به ازای هر صفحه 55000 تومان است. همچنین بابت هزینه پلمپ، مبلغ 15000 تومان و بابت کپی برابر اصل کردن هر صفحه، مبلغ 1000 تومان دریافت می گردد.

برای ترجمه رسمی ریز مکالمات تلفن به عربی با دارالترجمه رسمی عربی آدونیس تماس بگیرید.