ترجمه رسمی دفترچه بازرگانی به عربی

http://adonistranslation.com
ترجمه رسمی روزنامه رسمی تغییرات و تصمیمات به عربی
مارس 27, 2019
http://adonistranslation.com
ترجمه رسمی حکم اعضای هیئت علمی
مارس 27, 2019
http://adonistranslation.com

شرایط ترجمه رسمی دفترچه بازرگانی به عربی

اصل دفترچه بازرگانی و رونوشت برابر با اصل آن و همچنین اصل کارت قابل ترجمه و تأیید است.

هزینه ترجمه رسمی دفترچه بازرگانی به عربی

بر طبق نرخنامه ترجمه رسمی سال 97 صادره از اداره کل اسناد و امور مترجمان رسمی قوه قضاییه، هزینه ترجمه رسمی دفترچه بازرگانی به عربی 72000 تومان است. همچنین بابت هزینه پلمپ، مبلغ 7500 تومان و بابت کپی برابر اصل کردن هر صفحه، مبلغ 1000 تومان دریافت می گردد.

برای ترجمه رسمی دفترچه بازرگانی به عربی با دارالترجمه رسمی عربی آدونیس تماس بگیرید.