ترجمه رسمی جواز کسب به عربی

http://adonistranslation.com
ترجمه رسمی ریز مکالمات تلفن به عربی
سپتامبر 9, 2019
دارالترجمه رسمی عربی آدونیس
دارالترجمه رسمی عربی در خیابان بهشتی
فوریه 14, 2021
http://adonistranslation.com/

جواز کسب

هزینه ترجمه رسمی جواز کسب به عربی

بر طبق نرخنامه ترجمه رسمی صادره از اداره کل اسناد و امور مترجمان رسمی قوه قضاییه، هزینه ترجمه رسمی جواز کسب به عربی 55000 تومان است. همچنین بابت هزینه پلمپ، مبلغ 15000 تومان و بابت کپی برابر اصل کردن هر صفحه، مبلغ 1000 تومان دریافت می گردد.

برای ترجمه رسمی جواز کسب به عربی با دارالترجمه رسمی عربی آدونیس تماس بگیرید.