ترجمه رسمی اوراق محضری به عربی

http://adonistranslation.com
ترجمه رسمی بارنامه به عربی
مارس 24, 2019
http://adonistranslation.com
ترجمه رسمی تعهدنامه به عربی
مارس 24, 2019
http://adonistranslation.com

هزینه ترجمه رسمی اوراق محضری (شامل تعهدنامه، رضایتنامه، استشهادنامه و اقرارنامه) به عربی

بر طبق نرخنامه ترجمه رسمی سال 97 صادره از اداره کل اسناد و امور مترجمان رسمی قوه قضاییه، هزینه ترجمه رسمی اوراق محضری به عربی 90000 تومان (به ازای هر صفحه) است. همچنین بابت هزینه پلمپ، مبلغ 7500 تومان و بابت کپی برابر اصل کردن هر صفحه، مبلغ 1000 تومان دریافت می گردد.

برای ترجمه رسمی اوراق محضری به عربی با دارالترجمه رسمی عربی آدونیس تماس بگیرید.